AgilityClub C.H.E.A.T.S.

Combi Hoopers en Agility TeamStrijd

English below

Wie Wat Waar in het kort

Datum

17 & 18 juni 2023

 

Locatie

De Selevia Hoeve

Het Kooike 2, 4251 NE Werkendam 

 

Keurmeesters 

Agility: Marieke Timmer & Wendy Willemse 

Hoopers: Paulien Vreede & Ari Valkhof

 

Inschrijving opent

1 maart 2023  om 19:00 uur via deze link

 

Teams en inschrijfgeld

Een team bestaat uit 3 agilitylopers & 1 hooperaar. Het maximale aantal teams is 40. Inschrijving p.p. is € 33,00 en per team €132,00

 

Aantal rondjes 

Agility
Zaterdag: 2 x VP en 1x JP

Zondag: 1x VP 1x JP + Finale (VP)


Hoopers (Speed)
Zaterdag: 2 x VP en 1 x GP
Zondag: 1 x VP en 1 x GP + Finale (VP)
 

Finale

De 8 beste teams plaatsen zich voor de finale.   Wat gaan we doen?

Je gaat twee dagen met je team van 3 agilitylopers en 1 hooperaar de strijd met andere teams aan.

De beste 8 teams zullen op zondag in de finale tegen elkaar gaan strijden voor 'DE BESTE CHEATERS VAN 2023'! 


Teams

Ieder team kan uit meerdere hoogte klassen bestaan. We lopen volgens de hoogte klasses van de TWC.

  

Er kan ingeschreven worden per team. Maar ook individueel inschrijven is mogelijk, wij zullen deze inschrijvingen samenvoegen tot teams. 

Een handler mag in meerdere teams lopen, maar ook met meerdere honden in één team. Een hond mag eenmaal worden ingeschreven (dus maximaal drie rondjes per dag). 

 

Deelname  staat open voor honden vanaf 18 maanden.

Een startlicentie is niet nodig, er kunnen geen U-tjes of promotiepunten worden behaald.

 

Het inschrijfgeld à € 132,00 per team dient binnen een week na inschrijving te worden overgemaakt naar NL79INGB0007286305 t.n.v. Stichting Agilityclub onder vermelding van CHEATS en de teamnaam. Voor de overige kosten (kamperen, buffet, bingo) wordt per team een factuur gestuurd naar de teamcaptain. 

 

Individuele inschrijvers maken € 33,00 over onder vermelding van CHEATS en naam handler en naam hond. 

 

Indien de betaling niet binnen een week is ontvangen, komt de inschrijving automatisch te vervallen.

 

Er wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd, een deelnemer mag wel worden vervangen door een andere combinatie.


Puntentelling

De resultaten van worden per rondje bij elkaar opgeteld waarbij en de resultaten van de beste drie per team gelden. De beste 8 teams gaan naar de finale, de puntentelling van de finale staat op zichzelf, dus alle teams beginnen weer met 0 punten.

Zaterdag

Per team van vier combinaties tellen de beste drie resultaten van VP1 agility + VP1 hoopers
Per team van vier combinaties tellen de beste drie resultaten van VP2 agility + VP2 hoopers

Per team van vier combinaties tellen de beste drie resultaten van JP1 agility + GP1 hoopers

 

Zondag

Per team van vier combinaties tellen de beste drie resultaten van VP agility + VP hoopers
Per team van vier combinaties tellen de beste drie resultaten van JP agility + GP hoopers 


Reglementen

Voor agility volgen we de reglementen van de Raad van Beheer, voor Hoopers de reglementen van  NADAC Hoopers Nederland. De hooperaars lopen Speed parcoursen. 


Spronghoogtes

Schofthoogte Spronghoogte in centimeters
XS tot en met 27,99  20 cm
S vanaf 28 t/m 34,99 

30 cm

M vanaf 35 t/m 42,99

40 cm

L vanaf 43 t/m 49,99   

50 cm

XL vanaf 50

60 cm


Veteranen mogen een hoogteklasse lager springen, met uitzondering van XS, het parcours wordt niet aangepast.


Avondprogramma

Op zaterdagavond kun je deelnemen aan het buffet. De kosten hiervan bedragen € 22,50 per persoon inclusief één drankje.


Aansluitend is op de camping Henk's Birthday Bingo Party onder leiding van Gab & Mir waar weer mooie prijzen te winnen zijn! Bingokaarten kosten € 5,00 per stuk. Er is een maximum van één kaart per persoon. Als er kaarten over zijn, dan kunnen deze ter plaatse worden gekocht. Als afsluiting kun je nog je muziekkennis testen in een muziekronde. Hiervoor vorm je een team van vier personen, dit mag je team zijn waar je mee loopt, maar dat hoeft niet. De kaarten voor de muziekronde zijn ter plaatse te koop. 


Helpers

Ringmedewerkers kunnen uit de deelnemers worden geselecteerd, iedereen die meedoet kan een taak krijgen. We houden bij de indeling uiteraard rekening met lopen.  


Kamperen en dagtentjes

Dagtentjes kunnen naast de ring worden geplaats op de aangegeven plek. Er mag niet in de dagtentjes worden overnacht, ze mogen wel 's nachts blijven staan. Dit is uiteraard volledig op eigen risico. 

 

Er is een mogelijkheid om te kamperen op de camping op het terrein van de manege. Inschrijving voor kamperen gaat dit weekend uitsluitend via de Agilityclub. 

 

De kosten bedragen per tent/caravan/camper: € 40,00 per weekend voor twee personen inclusief een onbeperkt aantal honden. Iedere extra persoon kost € 12,00 per weekend. Dit is exclusief stroom, er is geen mogelijkheid om (tegen betaling) een plaats inclusief stroom te reserveren. Er mag onder geen beding worden aangesloten op de stroompunten.

 

Voor warm water om te douchen zijn munten van één euro nodig.

 

Aankomst: vanaf vrijdag 16.00 uur; vertrek zondag na afloop. 


Huisregels

 • We zijn te gast bij Manege de Selevia Hoeve, laten we ons ook als gasten gedragen en geen rommel of overlast veroorzaken;
 • Open vuur is op geen enkele manier toegestaan. Dus geen kampvuurtjes maar ook geen barbecue's! 
 • Roken is uitsluitend toegestaan op het terras van de kantine. Op de rest van het terrein is roken strikt verboden, dus ook rondom de ringen en bij de dagtentjes. Hier zal streng op worden toegezien en overtreden van deze regel kan leiden tot verwijdering van het terrein! Op de eigen campingplek kunnen we roken niet verbieden, maar we vragen een ieder met klem om uiterst voorzichtig te zijn. 
 • Het is niet toegestaan op eigen etens- en drinkwaren te nuttigen in de kantine, op het terras en in de zaal naast de kantine;
 • Honden moeten op het gehele terrein aan de lijn;
 • Hondenpoep moet op het gehele terrein, maar ook daarbuiten worden opgeruimd. Je dient zelf zorg te dragen voor poepzakjes;
 • Afval dient in de daarvoor bestemd afvalbakken te worden gedeponeerd. De containers zijn uitsluitend bedoeld voor regulier afval, kapotte luchtbedden, stoelen, tenten etc. dien je mee te nemen en thuis weg te gooien. 

Plattegrond


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via: workshops.agilityclub@gmail.com

Dit emailadres wordt gebruikt voor meerdere evenementen van de Agilityclub, dus graag even erbij vermelden dat het om CHEATS gaat. 


CHEATS wordt medemogelijk gemaakt door:


Disclaimer

Deelname aan C.H.E.A.T.S.  is geheel op eigen verantwoording. De organisatie en/of keurmeester en/of andere betrokkenen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zaak- en/of letselschade aan de deelnemers of honden.

Wanneer er schade aan de materialen ontstaat door opzet of roekeloos gedrag, wordt dit verhaald op de deelnemer. 

Iedere deelnemer is verplicht om een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) te hebben. 
AgilityClub C.H.E.A.T.S. (English)

Combi Hoopers & Agility TeamStruggle

The date

17 & 18 juni 2023

 

Location

De Selevia Hoeve

Het Kooike 2, 4251 NE Werkendam 

 

Judges  

Agility: Marieke Timmer & Wendy Willemse 

Hoopers: Paulien Vreede & Ari Valkhof

 

Entries will open

01.03.2023 at 19:00h CET via this link

 

Teams and entry fee

A team has 4 competitors, 3 agility handlers and 1 hooper handler. The maximum number of teams is 40.

Entree fee p.p. is €33,00 and €132,00 per team.

 

Number of runs  

Agility
Saturday: 2 agility courses & 1 jumping course

Sunday: 1 agility course & 1 jumping course + Finals (agility)

 

Hoopers (Speed)
Saturday: 3 runs variety of courses 
Sunday: 2 runs variety of courses + Finals 
 

Finals

The 8 best teams qualify for the final.  What are we going to do?

You will be competing as a team for two days. A team consists of 4 handlers, 3 agility & 1 hooper handler. 

The best 8 teams will compete against each other in the final on Sunday for the title 'BEST CHEATERS of 2023'!


Teams

Each team can consist of several height classes. We run according to the height classes of the AgilityClub - TWC.

 

You can register per team. But individual entries are also possible, these entries will be combined into teams.

 

A handler may run in several teams, but also with several dogs in one team. A dog may be entered once (a maximum of three rounds per day).

 

Participation is open for dogs who are at least 18 months old. 

A starting license is not necessary, no promotion points can be achieved.

 

The registration fee must be transferred within a week after confirmation.

IBAN: NL79INGB0007286305

BIC: INGBNL2A

Stichting Agilityclub

Kasteelstraat 2, 5394 LL Oijen

The Netherlands

 

Write in the description of the payment CHEATS and team name. For individual entries name handlers and dogs name.

Entree fee €132 per team or €33 for individuals.

 

The entry fee is not refundable, a handler may be replaced by another.


Scoring

The results are added together per round, the results of the best three per team count. The best 8 teams go to the final, the scoring of the final stands alone, so all teams start again with 0 points.

 

Saturday

Per team of four combinations, the best three results of agility course 1 + hooper course 1 counts

Per team of four combinations, the best three results of agility course 2 + hooper course 2 counts

Per team of four combinations, the best three results of jumping course 1 + hooper course 3 counts

 

Sunday

Per team of four combinations, the best three results of agility course 1 + hooper course 1 counts

Per team of four combinations, the best three results of jumping course 1 + hooper course 2 counts

 


Regulations

For agility we follow the Raad van Beheer regulations, for Hoopers the regulations of NADAC Hoopers Nederland.

The hooper runs are speed courses. 


Jump heights

Dog height Jump height in cm
XS < 27,99 cm   20 cm
S between 28 and 34,99 cm  30 cm
M between 35 and 42,99 cm  40 cm
L between 43 and 49,99 cm  50 cm
XL > 50 cm  60 cm

 Veterans may jump a height class lower, with the exception of XS, the course will not be adjusted.


Saturday evening program

On Saturday evening you can join the buffet. The costs are €22,50 per person including one drink.

 

Afterwards, there will be Henk's Birthday Bingo Party led by Gab & Mir at the campsite, where great prizes can be won! Bingo cards cost €5 each. Afterwards you can test your music knowledge in a music round. For this you form a team of four people, this can be your team you are running with, but you don't have to.


Volunteers

Ring party can be selected from the participants, everyone who participates can be assigned a task.

Of course we take into account the running order.


Camping and day tents

Day tents can be placed next to the ring at the indicated place. It is not allowed to spend the night in the day tents, but the tents are allowed to stay overnight. This is of course entirely at your own risk.

 

There is a possibility to camp at the campsite. Camping registration is only via the Agility Club. 

 

The costs are per tent/caravan/camper: €40 for the weekend including an unlimited number of dogs. Each additional person costs € 12.00 per weekend. This does not include electricity, there is no possibility to reserve a pitch including electricity. It not allowed to plug in at the electricity points.


House rules

 • We are guests at Manege de Selevia Hoeve, let's behave like guests and not cause any mess or nuisance;
 • Open fire is not allowed in any way. So no campfires, but no barbecues either!
 • Smoking is only allowed on the cafeteria terrace. Smoking is strictly prohibited on the rest of the site, including around the rings and at the day tents. This will be strictly monitored and violation of this rule can lead to removal from the site! We cannot prohibit smoking at your own camping spot, but we urge everyone to be extremely careful.
 • It is not allowed to consume food and drinks of your own in the canteen, on the terrace and in the room next to the canteen;
 • Dogs must be kept on a lead throughout the site;
 • Dog poop must be pick up on the entire site, but also outside. Take care of enough poop bags yourself;
 • Waste must be deposited in the designated waste bins. The containers are only intended for regular waste, broken air mattresses, chairs, tents, etc. must be taken with you and thrown away at home. 

Question?

Do you have any question? Please feel free to contact us at: workshops.agilityclub@gmail.com

This email address is used for several events of the Agilityclub, so please mention CHEATS in your email.


CHEATS is powered by:


Disclaimer

Participation to C.H.E.A.T.S. is entirely at your own risk. The organization and/or judge and/or other parties involved cannot be held liable in any way for property damage and/or personal injury to the participants or dogs.

 

If damage to the materials occurs due to intent or reckless behavior, this will be recovered from the participant.

 

Every participant is required to have private liability insurance.